09 de novembre 2011

Atur per als autònoms


El BOE del dia 2/11/2011 va publicar finalment el Reial Decret 1541/2011 que estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat (PDF) dels treballadors autònoms. Aquest Reial decret regula les condicions d'accés a la prestació d'atur per als autònoms, les condicions de pagament i el seu finançament.


Actualment, la cobertura per l'atur dels autònoms és una cobertura voluntària, però a partir de gener de 2012, la cotització per incapacitat temporal i per extensió la cotització per atur en el règim general d'autònoms serà obligatòria per a tots els afiliats a aquest règim.


Requisits perquè l'autònom pugui cobrar l'atur


El cessament d'activitat en els autònoms no pot ser voluntari en cap cas per poder tenir dret al cobrament de la prestació per desocupació. Dins de les situacions que es contemplen s'han de complir els següents requisits en els autònoms per al cobrament de la prestació:
  • L'autònom haurà d'acreditar la seva activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball. Per tant, l'autònom ha d'estar inscrit també en els serveis públics d'ocupació com a demandant.
  • L'autònom no pot tenir l'edat per accedir a la pensió de jubilació i ha trobar-se al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.
  • Si l'autònom tingués un o més treballadors al seu càrrec i es procedís a cessar la seva activitat, serà requisit previ al cessament d'activitat el compliment de les garanties, obligacions i procediments que regula la legislació laboral, que s'ha d'acreditar mitjançant declaració jurada del treballador autònom.
No obstant això, el punt fort d'acreditació de l'atur dels autònoms el tenim en les circumstancies externes a la decisió dels autònoms del tancament. Es necessita que el treballador autònom demostra la inviabilitat econòmica de l'activitat i necessita també tancar completament qualsevol romanent d'activitat empresarial o professional.


Acreditació de circumstàncies econòmiques per accedir a l'atur per a autònoms


El supòsit més comú per tancar l'activitat és mitjançant les causes econòmiques o organitzatives generals dins de l'empresa. Aquestes causes s'acrediten mitjançant:
  • Informació fiscal rellevant, com és la declaració de la renda, models de pagaments a compte en l'IRPF i les declaracions d'IVA, tant d'exercicis anteriors com les últimes declaracions de l'exercici en curs. Aquesta informació serveix per demostrar les hipotètiques pèrdues o la caiguda d'activitat en l'empresa.
  • Documentació d'execucions hipotecàries, declaració de situació concursal o procediments judicials que impliquin la impossibilitat econòmica, tècnica o organitzativa de seguir realitzant l'activitat econòmica.
  • En el cas de professionals col · legiats, documentació acreditativa de la baixa en el col · legi que impliqui la impossibilitat de seguir exercint l'activitat professional.
  • En el cas que l'autònom regent locals oberts al públic, haurà d'acreditar el tancament efectiu del local, bé mitjançant les cartes de suspensió de subministraments, rescissió dels contractes de lloguer i les baixes oportunes del local en hisenda.
A més de tota aquesta documentació, l'autònom podrà acreditar qualsevol altre tipus de documentació que consideri rellevant i que demostri la insuficiència per dur a terme l'activitat, argumenteu les pèrdues econòmiques o demostri que no pot seguir realitzant l'activitat empresarial o professional.


Atur per autònoms administradors de societats


Els consellers o administradors d'una societat hauran d'acreditar el cessament de les seves funcions presentant l'acord adoptat en junta o de la inscripció de la revocació del càrrec en el Registre Mercantil com a document previ a la baixa en el RETA. Els socis que prestin altres serveis per a la societat han de presentar el document que acrediti el cessament en la prestació dels mateixos i acord de la junta, de reducció de capital per pèrdues.


En ambdós casos serà exigible que hi hagi una disminució del patrimoni net de la societat per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital social o pèrdues derivades de l'exercici de la seva activitat superiors al 30% dels ingressos, en un exercici econòmic complet, o superiors al 20% en dos exercicis econòmics consecutius i complets. Mai es podrà computar a aquests efectes el primer any natural d'inici de l'activitat.